Lastniški viri financiranja ali dolžniški: Kaj je bolje za vaše podjetje?

Vsako podjetje mora imeti zanesljiv vir financiranja, ki zagotavlja stalno dostopna sredstva za kritje stroškov poslovanja in investicije v poslovno rast. Cilj vsakega podjetnika je gotovo ta, da si uspe vsa potrebna sredstva zagotoviti samostojno iz akumulacije kapitala, dobička in tekoče prodaje, a to v začetku še ne bo mogoče – mala in srednje velika podjetja na začetku svoje poslovne poti potrebujejo dodatno stalno financiranje, pri čemer so na voljo različne rešitve. Vedno znova se poraja vprašanje ali so lastniški viri financiranja tisti, ki so za podjetje najprimernejši ali so dolžniški tisti, ki prinašajo najugodnejšo rešitev.

Novoustanovljena podjetja bodo sicer naletela na nekaj ovir pri iskanju financiranja, saj jim pogoji za sklenitev kreditov pri bankah niso naklonjeni, prav tako so omejene nekatere druge vrste financiranja. Še vedno pa obstajajo opcije, ki jih je možno zelo dobro izkoristiti. V grobem jih lahko razdelimo v dve skupini, to so dolžniški in lastniški viri financiranja.

Dolžniški viri financiranja

Z nekaterimi dolžniškimi viri financiranja smo že dobro seznanjeni in se jih redno poslužujemo. Najprej seveda pridejo na misel bančna posojila ter druge oblike posojil, na kar nakazuje že oznaka »dolžniški viri financiranja«. Pravzaprav gre za vsako možnost pridobitve sredstev s kasnejšim odplačilom. Za to vrsto financiranja so značilne obresti, ki predstavljajo strošek financiranja – v nekaterih primerih so obrestne mere zelo ugodne, vedno pa je treba premisliti, koliko bo posojilo stalo. Tudi odplačevanje posojil je treba skrbno načrtovati, pri tem se seveda upoštevajo pravila posojilodajalca. Nekateri zahtevajo mesečne obroke z zniževanjem izpostavljenosti, manjši obseg revolving financiranja, ki se lahko obnovi ali tudi zavrne med poslovnim letom, včasih pa je odplačevanje zelo prilagodljivo.

Pri dolžniških virih financiranja je pomembno predvsem to, da se izdela dober dolgoročni načrt odplačevanja. V kratkem času je možno pridobiti veliko sredstev, a težave se običajno pojavijo šele kasneje. Poleg tega pogoji za posojila niso vedno dobri. Treba bo sprejeti stroške v obliki obresti, za večja posojila pa se zahtevajo tudi zavarovanja v obliki hipotek, zavarovanja vseh terjatev, osebna poroštva in drugo.

Lastniški viri financiranja

Lastniški viri financiranja so tisti, pri katerih v zameno za takoj razpoložljiva sredstva prodamo delež v podjetju in investitorjem zagotovimo soudeležbo pri dobičku v primeru poslovnih uspehov. Razlika v primerjavi z dolžniškimi viri je očitna, saj v tem primeru denarja ni treba vračati in tudi ni treba skrbeti glede obresti. Tveganje je na strani investitorjev, zato je takšne vire tudi težje dobiti. Vseeno obstajajo nekatere dobre opcije, na primer investicije v zagonska podjetja ali tako imenovano množično financiranje oziroma »crowdfunding«. Pri vseh oblikah tovrstnega financiranja pridobijo investitorji določene pravice. Običajno je to soudeležba pri dobičku podjetja, lahko pa tudi odločanje o delovanju podjetja.

Z vidika podjetnika so lastniški viri financiranja nekoliko bolj mamljivi, saj nimajo neposrednih stroškov in ni treba toliko skrbeti glede morebitnih dolgoročnih obveznosti. Je pa investitorje nekoliko težje dobiti – največ sreče bodo imela dobro urejena podjetja na začetku svoje poslovne poti, seveda z zanimivo idejo in vsaj deloma utečenim proizvodnim procesom. Veliko pomagajo tudi inkubatorji in razni dogodki, ki omogočajo mreženje s potencialnimi investitorji.

Lastniški viri financiranja vključujejo tudi množično financiranje oziroma »crowdfunding«, pri katerem gre za pridobivanje manjših investicij od večjega števila investitorjev. Običajno je možno veliko interesa za financiranje dobiti že pri ciljni publiki, saj se potencialne stranke zanimajo za nove izdelke in storitve. Ta oblika financiranja se hitro razvija in predstavlja odlično priložnost za manj uveljavljena podjetja, za zahteva kar nekaj truda pri predstavitvi produkta.

Katere vire financiranja izbrati?

Možnosti je torej več, je pa izbira povsem odvisna od situacije. Lastniški viri financiranja so za manjša podjetja običajno bolj privlačni. Dolžniški viri pa imajo to prednost, da zagotavljajo hitro in zanesljivo financiranje. Prav manjša podjetja na začetku svojega poslovanja pogosto potrebujejo takoj razpoložljiva sredstva.

Lastniški viri financiranja ponujajo idealno rešitev za podjetja z zanimivim produktom in velikim interesom pri publiki. Finančno tveganje, ki je prisotno ob zagonu podjetja, se razdeli na večje število investitorjev. Tako nihče ne bo v veliki izgubi, če se načrti ne izidejo. Prav tako ni treba takoj vračati vloženega denarja, temveč je ta vezan izključno na dobiček podjetja. Sredstva se svobodno uporabljajo za razvoj produkta in poslovanje podjetja, šele ob prvih poslovnih uspehih se del investicije povrne vlagateljem.

Tveganje za podjetje pri financiranju z lastniškimi viri

Prinašajo pa lastniški viri financiranja vseeno tudi določeno tveganje za podjetje, ki išče sredstva na ta način. Hitro lahko predstavijo preveč mamljive ponudbe in v želji po investicijah vlagateljem prepustijo prevelik delež nadzora v svoji družbi. Najbolj neposredno se to kaže pri delniških družbah, a tudi sicer pridobijo investitorji nekaj nadzora nad poslovanjem podjetja. Celo pri množičnem financiranju, ki od vsakega investitorja zahteva morda le nekaj evrov, bo prisoten pritisk njihovih mnenj in zahtev.

Seveda je treba med pomanjkljivostmi lastniških virov financiranja omeniti še to, da ti preprosto niso na voljo kar vsakemu podjetju. V poštev pridejo le v določenih okoliščinah, poleg tega se je treba močno potruditi, da jih pridobimo. Nekatere oblike financiranja zahtevajo veliko truda in dela. Prav tako bo treba za najbolj učinkovito predstavitev potencialnim investitorjem že pripraviti prototipe in morda kar zagnati proizvodnjo.

Dolžniški viri financiranja so dražji v tem smislu, da zahtevajo redna in točno določena plačila. Možno jih je dobro izkoristiti, tako da stroške krijejo višji dobički zaradi poslovne rasti, zato so vseeno zelo priljubljeni in uporabni. Bolj pridejo v poštev za podjetja, ki zmorejo zagotoviti stabilne finančne tokove in dobro predvidijo rast svojega poslovanja. Na dolgi rok je tveganje sicer večje. Posojila bo treba v vsakem primeru odplačati, tudi če pridobljenih sredstev ne uspemo izkoristiti za pospeševanje rasti podjetja.

Ugodna rešitev dolžniškega vira financiranja

Dobra rešitev dolžniškega vira financiranja je stalni neregresni faktoring. Ta zagotovi stalni vir financiranja na podlagi odstopa terjatev do kupcev. To pomeni, da se odstopnik redno, dnevno financira na podlagi prodaje blaga in/ali opravljenih storitev. Limiti se spreminjajo skladno z obsegom prodaje. Ob uspešnem partnerskem sodelovanju med odstopnikom in faktorjem se običajno tudi ne ukinjajo ali zmanjšujejo.

Financiranje s pomočjo faktoringa za mala in srednja podjetja lahko pridobite takoj, brez tveganja, da ne boste zmogli odplačati dolgov. Hkrati si zagotovite stabilen finančni tok, ki ga izkoristite za rast podjetja.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba