Faktoring kalkulator

Faktoring kalkulator vam bo v pomoč pri prvi oceni stroškov faktoringa.

Faktoring s svojimi storitvami ponuja podjetjem vseh velikosti mnogotere prednosti. Predvsem zagotavlja hitrejšo in varno rast, manjše stroške in višji dobiček.

Podjetja z neizkoriščenim potencialom rasti, naj gre za MSP, start-upe ali turnaround podjetja, se v praksi pogosto srečujejo s težavo, kako financirati poslovno rast.

Razpolagajo z naročili, ki jih zaradi pomanjkanja likvidnosti ne morejo sprejeti oziroma izpolniti. Pogosto se zgodi, da iz velike želje po rasti in veselja nad prejetimi naročili ta potrdijo, čeprav ne vedo, kako jih bodo lahko izpolnili. Sprejmejo zavestno tveganje, potem pa ne dobijo posojil pri bankah. Dobavitelji ne želijo več prodajati na odprto zaradi že tako visokih zneskov odprtih terjatev in posledično podjetje nima pogojev, da bi izpolnilo naročilo. Roki za dobavo potečejo in znajdejo se v nezavidljivem položaju, ki je že prenekatero podjetje pahnil v stečaj, čeprav je imelo kvaliteten proizvod, dobre kupce, obsežna naročila in je vse izgledalo kot zgodba o uspehu. Neustrezno planiranje in upravljanje denarnega toka pa jih je pokopalo. V preveliki želji po rasti, dobičku in uspehu so padli v tako imenovano likvidnostno spiralo. Ta pa predstavlja skoraj nerešljivo uganko za takšne podjetnike.

V takšnih primerih obstaja le ena smiselna rešitev – faktoring. Faktoring omogoča neomejeno rast, saj financira vse odprte terjatve. Tako podjetju zagotavlja stalno likvidnost ravno v situaciji, ko je to najbolj pomembno. V našem praktičnem primeru smo vzeli hipotetično letno rast 30%. Če podjetje možnosti rasti nima, seveda tudi s faktoringom ne bo moglo hitreje rasti. Vsekakor pa bo lahko izkoristilo njegove druge prednosti, ki kljub nespremenjenem obsegu poslovanja prav tako zagotavljajo višji dobiček.

Uporabite naš faktoring kalkulator za osnovno oceno stroškov. Kako faktoring vpliva na poslovanje podjetja, pa lahko vidite v nadaljevanju, kjer je predstavljen vzorčni primer.

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Izračun faktoringa

Skupni znesek odstopnih terjatev
0
Povprečni plačilni rok (v dnevih)
0
Stroški faktoringa
0 ali 0 %

Stroški faktoringa so sestavljeni iz stroškov faktoring storitve in stroškov obresti.

Takojšnji
dotok likvidnih sredstev: 0

Od celotne vrednosti vaših odstopljenih terjatev, vam 90% nakažemo v roku 24h. Preostanek začasno zadržimo kot zavarovanje, če ima vaš poslovni partner slučajno ugovor na izdan račun (npr. mu odobrite popust). Zadržan znesek, zmanjšan za stroške faktoringa, izplačamo takoj, ko prejmemo plačilo vašega poslovnega partnerja.

Prikaz vpliva faktoringa na poslovanje na vzorčnem primeru

Podjetje ustvari 6 milijonov EUR prihodkov letno in ima 1.000.000 EUR odprtih terjatev s plačilnim rokom 60 dni. Za izboljšanje likvidnosti podjetja so imeli največji kupci odobren popust v skupni vrednosti 200.000 EUR na letni ravni, kar pomeni, da so bili prihodki zaradi tega nižji. Popustov ki jih ponujajo dobavitelji v primeru predčasnega plačila, v višini 2%-5% na mesec, do sedaj ni bilo mogoče izkoristiti, ker je likvidnost vezana v financiranju terjatev.

Če podjetje pri svojem poslovanju uporabi faktoring v višini 800.000 EUR, se likvidnost podjetja takoj izboljša za 720.000 EUR, z začetnim odkupom nezapadlih odprtih terjatev in izvedenim takojšnjim plačilom v višini 90%.

Poleg tega smo predpostavili, da podjetje od ustvarjenega višjega dobička na podlagi uporabe faktoringa, 300.000 EUR nameni za povečanje kapitala, preostanek pa si izplačajo lastniki. Tako ima podjetje v poslovnem letu na razpolago dodatnih 1.020.000 EUR likvidnih sredstev, ki jih je uporabilo na naslednji način:

  • Predčasno poplačilo dobaviteljev v znesku 500.000 EUR. Podjetje je hkrati izkoristilo tudi popuste, ki jih ponujajo dobavitelji v znesku 130.000 EUR.
  • Poplačilo posojil bank v višini 50.000 EUR, kar je vodilo do sprostitve kreditnih limitov, ki jih podjetje potrebuje za financiranje investicij ter zmanjšanje stroškov obresti za 2.000 EUR.
  • Nakup stalnih sredstev (strojev, opreme, poslovnega vozila,…) v skupni vrednosti 200.000 EUR, kar omogoča povečanje kapacitet, višjo kakovost in večjo prodajo.
  • Izplačilo nagrad zaposlenim v višini 30.000 EUR, ki so bili motivirani in stimulirani za še boljše delo, kar dodatno poveča zadovoljstvo kupcev in posledično prihodke ter dobiček.
  • Povečanje denarnih sredstev na TRR za 90.000 EUR, kar omogoča likvidnostno rezervo za potrebe izkoriščanja priložnosti na trgu oz. nepredvidene izdatke.
  • Povečanje zalog za 200.000 EUR. Podjetje je nabavilo materiala in surovine oz. blago za zagon novega proizvodnega cikla ter hitrejšo prodajo in rast.
  • Povečanje ostalih kratkoročnih sredstev oz. naložb (npr. vrednostni papirji) za 30.000 EUR.

Bilanca stanja brez faktoringa

AKTIVA brez faktoringa PASIVA brez faktoringa
dolgoročna sredstva 300.000 kapital + dolg.viri 300.000
kratkoročna sredstva 1.600.000 kratk. obveznosti 1.600.000
 – zaloge 500.000  – krediti banke 500.000
 – terjatve 1.000.000  – poslovne obv. 1.000.000
 – denar 10.000  – ostalo 100.000
 – ostalo 90.000
Bilančna vsota 1.900.000 1.900.000

Bilanca stanja s faktoringom

AKTIVA s faktoringom PASIVA s faktoringom
dolgoročna sredstva 500.000 kapital + dolg.viri 600.000
kratkoročna sredstva 1.120.000 kratk. obveznosti 1.020.000
 – zaloge 700.000  – krediti banke 450.000
 – terjatve 200.000  – poslovne obv. 500.000
 – denar 100.000  – ostalo 70.000
 – ostalo 120.000
Bilančna vsota 1.620.000 1.620.000

 

Izkaz poslovnega izida brez in s faktoringom

BREZ FAKTORINGA S FAKTORINGOM (brez rasti) S FAKTORINGOM (rast 30%)
Prihodki od prodaje 6.000.000 6.000.000 7.800.000
Plačani kasaskonti -200.000 0 0
Dejanski prihodki 5.800.000 6.000.000 7.800.000
Stroški prodaje -5.000.000 -5.000.000 -6.500.000
Bruto dobiček 800.000 1.000.000 1.300.000
Stroški obresti -20.000 -18.000 -18.000
Stroški faktoringa 0 -60.000 -78.000
Drugi variabilni in fiksni stroški -600.000 -600.000 -780.000
Prihodki od kasaskontov 0 130.000 150.000
NETO DOBIČEK 180.000 452.000 574.000

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba