Kako zagotoviti likvidnost z notranjim financiranjem?

Mnogi podjetniki se v zadnjih tednih še pogosteje sprašujejo, kako zagotoviti likvidnost svojega podjetja. Najprej pridejo na misel opcije zunanjega financiranja, predvsem bančna posojila, a do teh sredstev v dani situaciji ni enostavno priti. Manjša podjetja običajno ne morejo zadostiti zahtevam bank in jim ustrezni krediti niso na voljo, ali pa morajo pristati na pogoje, ki za podjetje niso najbolj ugodni (hipoteke, osebna poroštva, dr.). Takšnim ponudbam se je bolje izogniti, še posebej, če je na voljo zelo primerna rešitev – to je notranje financiranje, ki je pri zagotavljanju stalne likvidnosti bistveno bolj zanesljivo in enostavno.

Prenesite si Likvidnostni načrt v Excel tabeli!  Lažje se boste odločili notranje financiranje da ali ne?

Zunanje financiranje s posojili

Pri zunanjem financiranju se podjetja zanašajo na zunanje vire likvidnih sredstev, predvsem na banke. Lahko pa gre še za nekatere druge opcije, na primer investicijo lastnika ali deležnikov (skladi tveganega kapitala npr.), obveznice ter druge vrednostne papirje.

Oblikam zunanjega financiranja je skupno to, da vedno nastane določen dolg. Investitor zagotovi sredstva le po dogovoru, ki vključuje točno opredeljene pogoje, so pa le – ti v veliki meri odvisni od dogovora. V vsakem primeru se poveča zadolženost in podjetnikova odvisnost od posojilodajalca, v primeru vstopa v lastništvo tudi možnost samostojnega odločanja – poslovodenja družbe.

Slabosti zunanjega financiranja

Ker so pogoji zunanjega financiranja določeni po dogovoru, pride vedno do navzkrižja interesov, pri katerem je treba najti kompromis. V iskanju odgovora na vprašanje, kako zagotoviti likvidnost podjetja, je treba včasih sprejeti kakšno neugodno odločitev. Sredstva so namreč nujna, potrebujemo jih takoj – posojilo lahko močno olajša tekoče poslovanje podjetja in sprosti nekaj manevrskega prostora za razvoj, a na drugi strani se neizogibno porajajo tudi nekateri pomisleki. Posojilo bo treba namreč vrniti z obrestmi, investitorji pa pričakujejo dober izkupiček od svoje naložbe. To lahko hitro vodi v začaran krog odvisnosti od zunanjih virov financiranja, saj se spisek upnikov stalno daljša.

Predvsem na podlagi bonitet konec leta 2020 bo številnim podjetjem onemogočen dostop do zunanjih virov financiranja, zato bo potrebno poiskati vire v podjetjih samih. Pogosto se podjetniki ne zavedajo, da je največji potencial financiranja v kratkoročnih poslovnih terjatvah, ki jih lahko faktoring družba spremlja stalno do širokega portfelja kupcev. Na takšen način se spremlja rast prodaje in zagotavlja stalna likvidnost.

Različni instrumenti zunanjega financiranja imajo seveda različne vplive na poslovanje podjetja. Lahko pa močno omejijo podjetniško neodvisnost, ki jo ima podjetje pri razpolaganju s svojimi sredstvi!

Prednosti notranjega financiranja

Namesto da bi se zanašali na zunanje investitorje, lahko najdemo potencial za poslovanje v podjetju samem. Veliko bolj smiselno je, da za poslovanje podjetja uporabimo sredstva, ki jih pridobimo s  prodajo. Seveda podjetja potrebujejo tudi banke, ki jim zagotavljajo financiranje investicij in v manjšem obsegu tudi financiranje obratnega kapitala (sezonskost prodaje npr.).

Notranje financiranje vključuje prodajo poslovnih terjatev, ki pogosto predstavljajo največje premoženje podjetja in zalogo likvidnosti, ki je neizkoriščena. Za mala in srednje velika podjetja je to običajno najpomembnejši in včasih kar edini vir likvidnih sredstev. Predvsem pa pri notranjem financiranju ne naletimo na pogoje in omejitve, ki jih postavljajo banke in drugi ponudniki posojil. Sredstva so takoj na voljo, ne da bi morali imeti zato zadostno zavarovanje ali se zadolževati. Sredstva so na voljo takoj in to praviloma brez potrebnih dodatnih realnih zavarovanj in ne povečujejo zadolženosti podjetja.

Če lahko podjetje samo financira svoje poslovanje, ohranja tudi popolno svobodo nad delovanjem in razvojem. Ni se treba prilagajati investitorjem in skrbeti za interese drugih. Iz tega izhaja kar nekaj konkretnih konkurenčnih prednosti:

  • Podjetje samo odloča o poslovni strategiji in finančnih odločitvah
  • Ni potrebe po kritju ali zavarovanju
  • Z upravljanjem sredstev je bistveno manj dela in stroškov
  • Ni treba skrbeti za obroke in obresti
  • Z urejeno bilanco stanja in nadzorovanim deležem lastniških sredstev pridobimo znatne dolgoročne koristi

Kakšne možnosti ponuja notranje financiranje?

Najpomembnejša oblika notranjega financiranja je ustvarjanje dobička skozi poslovanje podjetja.

Pri tem pa imamo dve možnosti uporabe pridobljenih sredstev za financiranje poslovanja in razvoja. Sredstva lahko sproti uporabljamo za plačevanje poslovnih in finančnih obveznosti, lahko pa jih akumuliramo v kapitalu družbe, kar sprostimo šele kasneje, ko se pokažejo znaki težav z likvidnostjo.

Seveda imamo pri notranjem financiranju še nekatere druge možnosti zbiranja sredstev. Recimo z depreciacijo, ki omogoča zbiranje sredstev pri ravnanju s kapitalom, ki skozi čas izgublja vrednost. Podobno lahko izkoristimo sklade, ki so namenjeni uporabi v daljni prihodnosti. Kako zagotoviti likvidnost s takšnimi ukrepi? V obeh primerih gre za zmanjšanje dobička, ne da bi s tem vplivali na likvidna sredstva.

Lahko se poslužimo tudi nekaterih drugih rešitev. Običajno ima podjetje kar nekaj inventarja in kapitala, ki ne služi neposredno proizvodnji oziroma se ne uporablja pri procesih, ki so ključni za ustvarjanje dobička. Kapital, ki je ujet v takšni obliki, sprostimo v likvidna sredstva, ne da bi izgubili kakšne kritične funkcionalnosti pri poslovanju.

Kombinacija ukrepov za zanesljivo likvidnost

Kako zagotoviti likvidnost podjetja? Rešitev je pravzaprav jasna. Zagotoviti je treba hitra plačila kupcev, da pridemo takoj do likvidnih sredstev za financiranje poslovanja in razvoja.

V praksi ne gre le za izdajanje računov. Premisliti je treba o plačilnih pogojih, ugodnostih za hitra plačila, morda tudi o predplačilih za nove stranke. Enako je pri dobaviteljih – tam lahko s hitrimi in rednimi plačili pridobimo posebne ugodnosti.

Na likvidnost podjetja v končni fazi močno vpliva tudi upravljanje terjatev, izvedba izterjav zamujenih plačil in zavarovanje za primer neplačil. Lahko si zamislimo, kako zagotoviti likvidnost podjetja s tem, da najprej poskrbimo za učinkovito upravljanje odprtih terjatev in hitro pridobivanje dolgovanih sredstev.

Upravljanje terjatev

Da bi bila sredstva, ki jih podjetje pridobi s prodajo, res zanesljiv vir financiranja za poslovanje in razvoj družbe, je pametno poskrbeti za brezhibno upravljanje terjatev. Za idealen finančni instrument se v takšni situaciji izkaže faktoring. Gre za financiranje odprtih nezapadlih terjatev do širokega nabora kupcev. Lahko govorimo o 90 % vseh kupcev, torej se podjetje še vedno financira iz svojega lastnega poslovanja, izogne pa se zamudam in neplačilom strank, kar lahko povzroči likvidnostni krč. Faktoring ponuja plačilo terjatev že v 24 urah po izdaji računa. Tako so sredstva iz prodaje takoj na voljo, ne glede na datum zapadlosti ali zamude plačnikov.

Dober faktor ponuja popolno storitev. Poleg samega financiranja poskrbi še za upravljanje terjatev do širokega nabora kupcev, kritje tveganja neplačila v višini 100 % in v kolikor je potrebno tudi izterjavo.  Ne gre torej le za financiranje, temveč za celovito upravljanje terjatev. To pomeni bistveno manj dela in stroškov za podjetje, v končni fazi pa veliko boljše rezultate pri poslovanju. Opažamo, da dobavitelji skrajšujejo plačilne roke, med tem ko kupci zahtevajo daljše plačilne roke. To pomeni, da je potrebno zagotoviti še bolj optimalen obrat likvidnih sredstev. Denarni tok in plačila vaših kupcev je potrebno dnevno spremljati ter se s kupci in dobavitelji pogovarjati o njihovem poslovanju, načrtih, težavah, s katerimi se zaradi ohlajanje globalnega gospodarstva – vpliv »Covid – 19« soočajo.

Koliko stane faktoring?

Pri podjetnikih se seveda poraja vprašanje, koliko faktoring stane. Običajno se hitro pojavijo primerjave z drugimi finančnimi instrumenti, ki omogočajo hitro financiranje poslovanja, a zmotno bi bilo upoštevati le stroške. Faktoring investicijo povrne na načine, ki jih pri drugih možnostih ne moremo pričakovati. Za srednje veliko podjetje bodo stroški storitve na 30 dni dosegli okoli 1% obravnavanih zneskov, je pa točen izračun odvisen od poslovanja podjetja.

Prednosti upravičijo strošek

Faktoring stroške upravičuje z edinstvenimi prednostmi. Storitev se ne plačuje posebej, temveč se dogovorjeni znesek obračuna že kar ob financiranju terjatev. To pomeni, da se faktor(ing) financira kar sam prav s tem, da zagotavlja hitro in zanesljivo plačevanje odkupljenih terjatev. Poleg tega zagotavlja likvidna sredstva in s tem omogoča konkurenčen nastop na trgu ter odpira številne priložnosti za poslovno rast. Podjetje lahko kupcem ponudi ugodnejše pogoje, saj terjatve takoj financira faktor. Kupcem lahko ponudi daljše roke plačil, večjo fleksibilnost in druge ugodnosti, kar se bo hitro pokazalo v prodajnih rezultatih.

Za piko na i pa poskrbi popolna storitev faktoringa, ki vključuje tudi celovito upravljanje terjatev in 100% zavarovanje za primer neplačil. To so storitve, ki zanesljivo upravičijo stroške faktoringa.  Podjetje že neposredno prihrani, ker ne namenja kadra za delo s terjatvami, predvsem pa je razlika opazna v delu, času in negotovosti poslovanja, saj v okviru celovitih storitev to zagotavlja faktoring ponudnik.

Vemo, da sta področji stalne likvidnosti in varnosti poslovanja sedaj ključni temi, s katerimi se ukvarjajo podjetniki. Morda v prevelikem obsegu pričakujejo pomoč države in se ne zavedajo potenciala, ki ga imajo v podjetjih samih z zagotavljanjem likvidnost iz naslova odstopljenih terjatev ter varnosti poslovanja, ki se jim jo lahko s storitvami stalnega neregresnega faktoringa zagotovi.

Da si boste lahko naredili pregled vaših ključnih prihodkov in izdatkov smo za vas pripravili enostavno orodje Likvidnostni načrt, ki si ga lahko kadarkoli brezplačno prenesete.

Prenesite likvidnostni načrt!