Likvidnostni krč v proizvodnem podjetju. Kako ga premostiti brez banke?

Likvidnostni krč je za mikro, majhna in tudi srednje velika proizvodna podjetja lahko velika nevšečnost in celo usoden za nadaljnji obstoj podjetja. Takšna podjetja običajno nimajo velikih zalog likvidnih sredstev, temveč se financirajo skozi redno prodajo. V razmerah, ko so prilivi od prodaje  zamaknjeni za 90 dni ali več, tekoče mesečne stroške (dobavitelji, zaposleni, država,…) pa je potrebno redno poravnavati, je uravnavanje denarnega toka ključnega pomena za preživetje podjetja.

Kako ob vsem tem najti še denar za investicije in razvoj?

V času gospodarske negotovosti je pametno izkoristiti priložnosti za razvoj in širitev poslovanja, zato mnoga podjetja iščejo dodatno financiranje. Prvi naslov so banke, ki nudijo posojila in druge oblike financiranja. Za takšno opcijo se odloči velika večina podjetij, ki iščejo dodatna sredstva, a le redkim uspe pri bankah pridobiti želene dodatne vire. Veliko bolj verjetno je, da podjetje ne ustreza strogim pogojem, ki jih postavljajo banke, ali pa ponudbe niso posebej ugodne. Škoda pa bi bilo izpustiti ponujene priložnosti za rast samo zato, ker banke nerade posojajo podjetjem v likvidnostnih težavah in s slabšo kreditno sposobnostjo, pa čeprav imajo dober proizvod, kupce in možnost rasti.

Zakaj banke ne želijo financirati razvoja podjetja?

Najpogostejši vzroki so:

  • Podjetje še ni uveljavljeno in pri bankah ne uživa zadostnega zaupanja.
  • Gre za novoustanovljena ali mlada podjetja.
  • Podjetje je podkapitalizirano ali prezadolženo.
  • Podjetje nima ustreznega zavarovanja za pridobitev posojila.
  • Podjetje že koristi nekatere opcije bančnega financiranja in ima zapolnjen limit.

Neodvisno financiranje, ki ni vezano na banke

Omenili smo le nekaj razlogov, ki lahko ovirajo poslovanje z bankami. A zavrnitev s strani banke še ne pomeni, da opcij za financiranje ni več. Splača se premisliti o neodvisnem financiranju, ki ni vezano na banke in ne postavlja tako strogih pogojev. Ravno zato, ker imajo banke stroge pogoje in omejene možnosti financiranja, se pojavljajo alternative. Podjetja imajo zdaj na voljo tudi druge načine financiranja, s katerimi lahko uspešno premostijo likvidnostni krč.

Premostite likvidnostni krč z različnimi finančnimi instrumenti

Večinoma se podjetja poslužujejo različnih finančnih instrumentov, ki zagotavljajo zanesljivo financiranje poslovanja. Na ta način lahko izkoristijo prednosti posameznih rešitev in hkrati zmanjšajo tveganja. V praksi se takšna kombinacija pogosto zelo dobro obnese. Katere opcije pridejo v poštev? Možnosti je veliko, od faktoringa, lizinga in posojil ali dokapitalizacije s strani zasebnih investitorjev in skupinskega financiranja.

#1: Izkoristite možnosti, ki jih ponuja limit na tekočem računu

Limit na tekočem računu je lahko velika prednost za vsako podjetje, če se uporablja zgolj kot rezerva za izpade likvidnosti. Na ta način namreč lahko odgovarja na nepredvidljiva nihanja pri rednem poslovanju. Proizvodna podjetja ta sredstva običajno koristijo za učinkovito uravnavanje denarnega toka,  kar zagotavlja več svobode pri poslovanju. Tako se tudi bolje pripravijo na morebiten likvidnostni krč, saj lahko hitro sprostijo dodatna sredstva za nujne dolgove. Vendar pri večjih izpadih likvidnosti takšna posojila po navadi ne zadoščajo, saj so zneski zelo omejeni.

Paziti pa je treba na to, da se limit na tekočem računu ne porablja za nepremišljene naložbe. Limiti so lahko zelo enostaven in privlačen način financiranja, a so običajno tudi zahrbtni, zato jih ni pametno izkoristiti, če to ni nujno. Prilagodljivost tekočega računa je dobrodošla za poravnavanje stroškov rednega poslovanja, za dolgoročne investicije pa je bolje poiskati kakšno drugo rešitev.

#2: Odkrijte nove vire likvidnih sredstev

Dolgoročne investicije pogosto financiramo s posojili, a včasih imamo na voljo tudi boljši vir likvidnih sredstev. Proizvodna podjetja bodo prepoznala velik potencial v možnosti lizinga oziroma zakupa opreme, premičnin in nepremičnin.

Ta opcija pride seveda v poštev predvsem za tista podjetja, ki pri poslovanju uporabljajo ustrezno mehanizacijo, strojno opremo, prevozna sredstva ali prostore. Oprema in nepremičnine predstavljajo kapital, ki ga lahko z lizingom pretvorimo v likvidna sredstva. To je dober vir sredstev za dolgoročne investicije. Prav tako pa lahko pomaga tudi pri nepričakovanih stroških, ki povzročijo likvidnostni krč.

#3: Dobra preventiva zmanjša tveganje za likvidnostni krč

Z dobro preventivo ne bo treba iskati virov likvidnih sredstev ter rešitev za hitro financiranje poslovanja. Redno plačevanje stroškov, davkov in drugih obveznosti pa tudi sicer koristi poslovanju podjetja, ki se želi nemoteno razvijati.

Nekateri finančni instrumenti so kot nalašč za tovrstno financiranje. Dober primer je faktoring, ki omogoča financiranje delovanja in razvoja podjetja neposredno iz njegovega poslovanja. S faktoringom lahko kot vir likvidnih sredstev koristimo odprte terjatve, torej fakture, ki so izdane kupcem za plačilo. Terjatve z dolgim rokom zapadlosti predstavljajo tveganje za likvidnostni krč, saj ne moremo računati na hitra plačila kupcev ali pa so ta plačila vezna na visoke kasaskonte in odvisna od likvidnostnih zmožnosti kupcev. S faktoringom pa prav te terjatve postanejo vir likvidnih sredstev, saj faktor zneske odprtih terjatev financira že v 24 urah po izdaji fakture in to financiranje zagotavlja stalno in redno!

Za razliko od bančnih posojil pri faktoringu ni obrokov, določenih rokov vračila in potrebe po vsakokratnem odobravanju podaljšanja posojil, saj si denarja ne izposojamo. Sredstva pridobljena na podlagi faktoringa ne predstavljajo dodatne finančne zadolžitve, saj prihajajo iz prodaje terjatev, kar je za podjetje idealno. Poleg pridobitve dodatnih likvidnih sredstev, pa se z uporabo pravega neregresnega faktoringa, izboljšuje struktura vaše bilance stanja in s tem tudi vaša boniteta, kar posledično vpliva na zvišanje bančnih limitov in možnost dodatnega zadolževanja za premoščanje likvidnostnega krča. Takšna rešitev je posebej primerna za proizvodna podjetja, ki imajo dolg obrat obratnih sredstev (cash conversion cycle) in težko uravnavajo odlive s prilivi. S hitrim plačilom izdanih faktur je možno sproti poravnavati obveznosti do dobaviteljev, morda celo plačati predčasno in izkoristiti možnost kasaskontov ter tako s faktoringom celo nekaj dodatno zaslužiti.

Kako deluje faktoring?

Faktoring odlično deluje kot preventiva, saj ponuja na razpolago stalno dostopna likvidna sredstva. Na ta način se izognemo različnim tveganjem. Tudi sezonska nihanja ne bodo problem, saj se financiranje prilagaja obsegu poslovanja. Prilagoditi se je možno tudi kupcem, ki bodo veseli daljših plačilnih rokov in morda zato kupili tudi več, medtem ko podjetje denar prejme takoj in prodaja na daljše plačilne roke ni več ovira. Na dolgi rok pa se kot prednost faktoringa izkaže še to, da faktor v celoti prevzame upravljanje terjatev in tveganje za neplačila.

Faktor, kot izkušen finančni strokovnjak, ki prevzame upravljanje terjatev, se na dolgi rok izkaže za ključnega partnerja, ki pomaga v vsaki situaciji. Podjetje pa se s tem razbremeni skrbi ali bodo terjatve plačane ali ne, zmanjša svoje stroške za postopke unovčevanja in izterjave terjatev ter se tako lažje posveti svoji osnovni dejavnosti in njenemu razvoju. Financiranje s pomočjo faktoringa spremlja vašo rast in se sproti prilagaja vaši prodaji in rasti, tako da za financiranje tekočega poslovanja sploh ne potrebujete banke in lahko bančne limite izkoristite za najem posojil za financiranje investicij in razvoja.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba