Krizno upravljanje podjetja - Kontrolni seznam in odgovori kako varno premostiti krizo

V podjetjih je v obdobjih kriz potrebno krizno upravljanje! Koronske krize verjetno pri svojem letnem načrtovanju za leto 2020 nihče ni upošteval. Dejanske razmere so bile povsem drugačne, kot smo pričakovali in načrtovali. V takšnih situacijah so podjetja primorana dobro premisliti in se prilagoditi novi situaciji. Krizni načrt je koristen za strukturiranje kriznega upravljanja v podjetjih.

Da bi vam zagotovili najboljšo možno podporo med krizo, z vami delimo svoje znanje pridobljeno v 25 letih kriznega upravljanja v podjetjih, vključno z našim kontrolnim seznamom za krizno upravljanje. Poleg tega vam bo Helmut Karrer iz izvršnega odbora ABS Global Factoring, kot strokovnjak razložil, kateri ukrepi so smiselni in potrebni.

Kontrolni seznam za krizno upravljanje podjetja

Podjetja bi si morala pri kriznem upravljanju zastaviti naslednja vprašanja:

 1. Kaj lahko kratkoročno naredimo za zavarovanje našega operativnega poslovanja?
 2. S katerimi storitvami lahko (še vedno) zaslužimo v trenutnih razmerah?
 3. Kako lahko (še) bolj diverzificiramo portfelj kupcev, da zmanjšamo tveganja.
 4. Kako lahko zagotovimo potrebne procese? Je to mogoče tudi iz domače pisarne? Kaj morate v zvezi s tem nabaviti? Ali sta varstvo podatkov in kibernetska tveganja zavarovana?
 5. Kako lahko po potrebi prilagodimo svoj poslovni model novim razmeram?
 6. Kako lahko zmanjšamo tekoče stroške? Ali je mogoče zmanjšati akontacije davkov? Se lahko najemnina odloži? Ali je mogoče prilagoditi odplačevanje obrokov bančnih posojil? Ali je investicije mogoče odložiti? Ali je primerna uvedba skrajšanega delovnega časa?
 7. S katerimi ukrepi lahko zagotavljamo likvidnosti? Kako lahko povečamo dotok likvidnosti ? Kateri programi financiranja so primerni? Kako lahko prilagodimo svoj finančni načrt ?
 8. Katere možnosti imamo za pospešitev plačil kupcev ? Ali je upravljanje naših terjatev ažurno, ali se opomini za plačilo redno pošiljajo kupcem v zamudi.
 9. Kako se lahko zaščitimo pred neplačili kupcev?
 10. Ali je faktoring za likvidnost podjejta smiseln, da hitreje pridemo do denarja s prodajo odprtih nezapadlih terjatev in zmanjšamo tveganja neplačil kupcev?
 11. Kako visok je že izpad prodaje in posledične izgube? Kaj lahko v zvezi s tem pričakujemo v naslednjih nekaj mesecih? Pripravite si različne scenarije glede na omejitve javnega življenja, ki se pričakujejo.

Na številna od teh vprašanj morate biti sposobni odgovoriti v pogovoru z matično banko, če želite zaprositi za sredstva državne pomoči. Posebej morate dokumentirati, da je pomanjkanje likvidnosti povzročila pandemija korone in da družba ni imela likvidnostnih težav že pred tem. Prav tako prikažite, kako bi izgledala vaša likvidnost brez koronske krize.

Podjetja bi morala pri kriznem obvladovanju razmišljati tudi “izven okvirov”, kajti le v redkih primerih je mogoče z majhnimi spremembami uvesti učinkovite ukrepe.

Potrebujete pomoč? Neobvezno se posvetujte z nami!

Kaj je še pomembno za podjetja v kriznem upravljanju?

Vključite svojo vodilno ekipo pri oblikovanju kriznega načrta, da boste vsi stali za njim!

Z vodstveno ekipo se pogovorite kakšne so lahko najhujše posledice vpliva krize na vaše podjetje. Tudi tu velja naslednje: vsi morajo prepoznati resnost razmer, ker je to edini način za vzpostavitev kohezije in doslednega delovanja.

Že v zgodnji fazi podrobno obvestite vse zaposlene, kakšne so lahko posledice krize za vaše podjetje. Bodite jasni in konkretni glede možnih ukrepov, npr. skrajšan delovni čas, čakanje na delo, koriščenje dopusta, nezmožnost koriščenja dopusta in podobno. Ampak ne pozabite gledati naprej. Morda ste kot podjetje že premagali druge krize, na kar se lahko sklicujete. Vodstvena ekipa bi morala izžarevati samozavest in odločnost.

Prisluhnite tudi skrbem svojih zaposlenih in jim zagotovite usmeritev in podporo. Če izžarevate zaupanje in samozavest, se v krize lahko oblikuje nov timski duh, ki bo trajal še dolgo po krizi.

Pazite na trg – v krizi se spreminja!

V krizi je na trgu veliko sprememb. Spremenjeni pogoji spreminjajo tudi obnašanje kupcev in njihove povpraševalne navade in vzorce. Konkurenčne razmere se lahko spremenijo tudi, če vaši konkurenti bankrotirajo ali spremenijo svojo strategijo ali nabor izdelkov. Tu je pomembno, da ostanete aktivni in stalno razmišljate o svojem poslovnem modelu in eventualnih spremembah, prilagoditvah.

• Ali lahko spremenite paleto izdelkov in/ali storitev?
• Kaj lahko ponudite tudi na spletu? Npr. svetovalne storitve, spletni seminarji …

Pazite na krizo!

Izvajanje omenjenih nasvetov, uvajanje in izvajanje kriznih ukrepov zahteva veliko moči in energije – to je jasno. Pa vendar: pomislite na čas po krizi! Kriza vedno prinese s seboj priložnosti – projekti, ki ste jih morda že dolgo pripravljali, se nenadoma lahko izvedejo, vaša ekipa sedaj bolje komunicira ali pa ste odkrili nova, donosna poslovna področja. Torej, razširite svoje miselne scenarije na čas po krizi.

Družba v kriznem upravljanju: Likvidnost je pot iz krize

Kriza, kot je koronska pandemija, lahko zelo močno prizadene celo podjetja, ki so pred krizo dobro poslovala in so bila solidno pozicionirana. Takšna podjetja potrebujejo dobro krizno upravljanje, pri čemer je med prioritetnimi nalogami zagotovitev likvidnosti. Vsekakor je smiselno razmisliti o uporabi faktoringa, ki postaja vse pomembnejše orodje pri financiranju MSP in še posebej podjetij v kriznem upravljanju. Navsezadnje sta lahko hiter pritok likvidnosti in zaščita pred slabimi terjatvami odločilna za preživetje podjetja.

Uspešno krizno upravljanje: Takojšnja likvidnost daje podjetjem večjo varnost

»Številna podjetja so trenutno v kriznem upravljanju. Posledično se povpraševanje po faktoringu opazno povečuje,” pojasnjuje Helmut Karrer, član upravnega odbora ABS Global Factoring AG in član upravnega odbora Nemškega združenja faktorjev. »Naša industrija to dnevno zaznava.”

3 razlogi za faktoring pri kriznem upravljanju – pojasnjuje Helmut Karrer

Prvič, številna podjetja želijo svojim kupcem pomagati tako, da jim ponujajo daljše plačilne roke in s tem krepijo lastno konkurenčnost.
Drugič, za razliko od bančnega financiranja, faktoring ne zahteva dodatnih stvarnih zavarovanj in jamstev. Tu varnost faktorju zagotavlja že sama terjatev, ki se prodaja.
In tretjič, diverzifikacija je še posebej pomembna v kriznih časih. Nujno je, da se zadolževanje porazdeli med več različnih virov, ker ne smete biti odvisni zgolj od enega finančnega partnerja. Poleg kreditne linije pri matični banki se lizing in faktoring ponujata kot najprimernejše oblike alternativnega financiranja.”

Hitra pomoč pri obvladovanju kriz za podjetja: faktoring sprosti likvidnost iz odprtih poslovnih terjatev

Pri popolnem faktoringu faktoring družba odkupi nezapadle poslovne terjatve podjetja in mu denarna sredstva nakaže na TRR v roku 24 ur. Hkrati z nakupom terjatve podjetju zagotavlja 100% zaščito pred tveganjem slabih terjatev (neplačila kupcev) saj terjatve odkupi brez regresa in jih v celoti prevzame ter s tem uporabnika faktoringa razbremeni skrbi zaradi zamud ali izpadov plačil (stečaji, prisilne poravnave…). Na ta način vam faktoring zagotavlja nadaljnje varno poslovanje brez strahu pred likvidnostnimi izpadi zaradi vpliva krize na vaše kupce.

Uporabniku faktoringa se redno zagotavlja tudi kreditne informacije o njegovih kupcih. To je dragocena dodatna storitev saj vam omogoča zgodnje opozarjanje glede poslabšanja kreditne sposobnosti in bonitete vaših kupcev. Ta storitev je samodejno vključena v faktoring pri ABS tako za obstoječe, kot za nove stranke. S tem vam faktoring že v zgodnji fazi pomaga pri zaznavanju težav in eventualnih insolventnostih vaših kupcev ter omogoča pravočasno ukrepanje.

Glede na to, da faktor prevzame v celoti tudi upravljanje terjatev, vas s tem v veliki meri razbremeni dodatnega dela, ki je s tem povezano (opominjanje, klicanje, izterjevanje…). Namesto teh aktivnosti lahko tako več časa in energije vložite v svojo osnovno dejavnost, kar je zlasti v kriznih časih še posebej pomembno.

Prepustite postopke izterjave strokovnjakom

Še en pozitiven stranski učinek faktoringa pa je izboljšanje strukture bilance stanja, finančnih kazalnikov in s tem bonitete vašega podjetja. Tudi banke bodo to zagotovo zaznala in vam na podlagi boljše bonitete omogočile večje limite in boljše pogoje. “Tega učinka trenutno ne smemo podcenjevati,” poudarja Helmut Karrer.

“Želimo si ustvariti večjo zavest o vrednosti lastnih poslovnih terjatev.”

Za Helmuta Karrerja je pomembna še ena točka: »Domače podjetnike želimo podpirati pri kriznem upravljanju z našim neodvisnim financiranjem. Ker, če zdaj ne boste hitro ukrepali, boste prej ali slej naleteli na likvidnostne težave. Pri mnogih naših strankah vidimo, da daljša uporaba faktoringa prinaša izjemno prednost, saj lahko svojim kupcem odobrijo daljše plačilne roke in so še vedno neodvisni od njihovih plačilnih navad in discipline. To je velika prednost pri kriznem upravljanju.

A še vedno je veliko majhnih in tudi srednje velikih podjetij, ki se niti ne zavedajo, da so imajo v svojih terjatvah vezano likvidnost, ki bi jo lahko aktivno nadzorovale. Namesto tega raje uporabljajo pasivne instrumente, ki učinkujejo šele, ko so terjatve že zapadle, kar pa je pogosto lahko že prepozno. Zdaj je vredno izkoristiti prej neizkoriščen potencial in za številna podjetja so poslovne terjatve zelo pomembno sredstvo, ki ga lahko enostavno spremenijo v dodatno likvidnost.”

Krizno upravljanje: Kakšne koristi in prednosti imajo vaši kupci, če vi svoje podjetje financirate s faktoringom?

Kupci uporabnikov faktoringa, kot prejemniki vaših izdanih faktur, lahko tudi pridobijo dodatne koristi. Poleg dejstva, da imajo varnega, stabilnega in zanesljivega dobavitelja, jim faktor namreč lahko ponudi dodatno podaljšanje plačilnih rokov. To je lahko odločilna prednost za zagotovitev in izpolnitev njihovih naročil in prodaje, morda celo v večjem obsegu.

Osredotočite se na prihodnost in si zagotovite financiranje na začetku krize

»Za podjetja bodo spet boljši časi. Kljub temu se bodo številna MSP tudi po krizi morala bolj kot prej ukvarjati z izzivi financiranja.« je prepričan Helmut Karrer. Podjetja, ki potrebujejo zagonsko financiranje, bi zato morala že v zgodnji fazi pripraviti ustrezno likvidnostno načrtovanje.

“Kot instrument financiranja, ki se povečuje skladno z rastjo prodaje, se faktoring prilagaja razvoju podjetja in ga je mogoče uporabiti že v zgodnji fazi razvoja podjetja,” pravi Helmut Karrer, “ker stroški nastanejo šele, ko so prihodki že realizirani.”

Torej je faktoring mogoče prilagodljivo uporabljati tudi med krizo, likvidnost za novo rast, ki zagotavlja preživetje, pa je že danes na voljo.” Na koncu je preprosto dober občutek, da pri načrtovanju likvidnosti niste odvisni od države ali zunanjih vlagateljev, ampak energijo, ki jo potrebujete, črpate iz svoje dejavnosti.”

Neobvezno se posvetujte z nami!

Kontrolni seznam